Szociális étkezés

Az étkeztetés keretében a hét minden napján azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről (ebéd) gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére koruk, egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. A településen élő fogyatékkal élő személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek, vagy szenvedélybetegek részére is lehetőséget biztosítunk az étkeztetés igénybevételére. Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik.

 

Az ellátásért a szolgáltatást igénybe vevő személynek rendszeres havi jövedelme alapján térítési díjat kell fizetni. A fizetendő személyi térítési díj összegéről az intézmény vezetője dönt az ellátást igénylő jövedelme alapján és erről írásos értesítőt küld. A személyi térítési díj nem haladhatja meg a rendszeres havi jövedelme  30%-át. A szociális étkeztetés térítésmentesen, azaz ingyenesen vehető igénybe akkor, ha a jogosult jövedelemmel nem rendelkezik. A térítési díjat havonta utólag kell megfizetni.

 

 Az ellátás biztosításának módja: az étkeztetés biztosításának ideje: naponta 1130 – 1330 óra között történik:

  • helyben fogyasztással (Zalalövőn)
  • elvitellel
  • lakásra szállítással.

 

Felvilágosítás: Szekér Bernadett 30-719-7186 vagy 92/ 371-029